Van Kaam advocaten

K
K
 

Intellectueel eigendom, media- en privacyrecht is ons terrein. Dat kennen wij als geen ander. Door en door. Van binnen en van buiten. We zijn vertrouwd met de verdediging van de ene kant en thuis in het bijstaan van de andere kant. Waardoor uw wederpartij voor ons geen geheimen heeft.

 

 

Praised for its knowledge, speed, 'hands-on approach' and 'great value for money'.

- The Legal 500

Inwerkingtreding Wet auteurscontractenrecht

copyright.jpg

Op 1 juli 2015 is de Wet auteurscontractenrecht officieel in werking getreden. De wet beoogt de contractuele positie van auteurs en uitvoerend kunstenaars ten opzichte van de exploitanten van hun werken te verbeteren.

 

Met de wet wordt de Auteurswet 1912 onder andere uitgebreid met een nieuw hoofdstuk: 'Hoofdstuk IA de exploitatieovereenkomst'. De bepalingen in dit hoofdstuk zien alleen op overeenkomsten tussen makers en exploitanten en dus niet op overeenkomsten inzake het gebruik van een werk door een opdrachtgever, eenvoudige gebruikslicenties of andere overeenkomsten met gebruikers.

 

De belangrijkste wijzigingen conform de Wet auteurscontractenrecht op een rij:

  • exclusieve licenties dienen voortaan op schrift te worden gesteld;
  • makers hebben recht op een billijke vergoeding voor het overdragen dan wel licentiëren van hun rechten;
  • het overdragen van rechten dan wel licentiëren van toekomstige exploitatiewijzen is toegestaan mits dit expliciet in de overeenkomst wordt vermeld. Bij daadwerkelijke exploitatie via ten tijde van de overeenkomt niet voorziene exploitatiewijzen heeft de maker recht op een aanvullende vergoeding;
  • makers hebben recht op een aanvullende vergoeding wanneer de oorspronkelijke vergoeding niet langer in verhouding staat tot de exploitatie-inkomsten ('bestsellerbepaling');
  • makers kunnen een overdracht of licentie geheel of gedeeltelijk ontbinden wanneer de exploitant nalaat het werk binnen een redelijke termijn in voldoende mate te exploiteren ('non usus');
  • makers kunnen onduidelijke of onredelijk lange aanspraken op de exploitatie van toekomstige werken en andere onredelijk bezwarende bedingen vernietigen.

Alle bepalingen uit de Wet auteurscontractenrecht zijn van dwingend recht. Dit houdt in dat hier niet contractueel van kan worden afgeweken.

 

Filmcontractenrecht
Daarnaast is ook het auteursrechtregime bij filmwerken onder handen genomen. De regel van het 'vermoeden van overdracht' blijft in de basis bestaan. Met de wet wordt echter ook een nieuwe regel in het leven geroepen. Namelijk dat de hoofdregisseur, scenarioschrijvers en uitvoerend kunstenaars die een hoofdrol vervullen in het filmwerk recht hebben op een proportionele vergoeding voor iedere vorm van exploitatie. Hun rechten kunnen dus niet meer in één keer worden afgekocht (zogenaamde buy-out).

 

Daarnaast is nu wettelijk vastgelegd dat filmmakers geen afstand kunnen doen van hun recht op een billijke vergoeding.

 

Overeenkomsten gesloten voor 1 juli 2015
Voor (lopende) contracten die zijn gesloten voor inwerkingtreding van de Wet auteurscontractenrecht geldt dat alleen een beroep openstaat op de nieuwe bepalingen omtrent 'non usus' en de vernietigbaarheid van onredelijk bezwarende bedingen. Alle andere bepalingen kunnen alleen worden ingeroepen door partijen die na 1 juli 2015 een overeenkomst hebben gesloten.

 

Nadere invulling in de praktijk
De Wet auteurscontractenrecht bevat bewust veel open begrippen die in de praktijk nader ingevuld dienen te worden aan de hand van de omstandigheden van de desbetreffende mediasector.